Nemzetközi jogi mester

Általános információk

Program leírás

Az LLM nemzetközi jog program célja azoknak, akik szeretnék fejleszteni szakértelmét a nemzetközi jogban.

Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a legfontosabb nemzetközi tantárgyakkal kapcsolatban alaposan megértsük a törvényt. Ösztönözni kell arra, hogy fontolja meg a nemzetközi törvények szerepét a nemzetközi ügyekben és kritikai megértését annak érdekében, hogy a törvény hogyan befolyásolja a nemzetközi tevékenység valamennyi aspektusát, a kereskedelem és a bűnüldözés büntetőeljárásától a nemzetközi kapcsolatokban, az emberi jogokban és az emberi jogok védelmében a környezet.

Önnek lehetősége lesz megvizsgálni nemzetközi szervezetek és intézmények, például az ENSZ, a Nemzetközi Bíróság és az EU szerepét és kapcsolatait. A program tartalmát a legfrissebb nemzetközi viták és fejlemények, valamint a diákok való világos esetek és dilemmák bevonására törekszenek.

A dolgozat részeként jelentős doktori értekezésre van szükség, melynek célja, hogy növelje kutatási készségeit, miközben részletes vizsgálatot végez az Ön által kiválasztott területen.

Hogyan tanulsz?

A programot két óránként, heti egyszer, minden modulban szállítják. Széles előkészítésre van szükség minden szeminárium esetében, és szélesebb olvasmány várható.

A posztgraduális szintű tanulmány magában foglalja a független tanulmány jelentős részét, feltárva az előadásokon és szemináriumokon szereplő anyagokat. Általános útmutatásként az óránként minden órára a hallgatóknak két-három órát kell eltölteniük független tanulmányban.

További információért kérjük, forduljon a program vezetőjéhez.

Hogyan értékeljük

Minden modulot írásbeli megbízások alapján értékelnek. Szükség van egy jelentős értekezés megírására is. Nincsenek írásbeli vagy szóbeli vizsgák.

Értékelési visszajelzés

A University of Lincoln értékelési visszajelzési politikája azt kívánja biztosítani, hogy az akadémikusok azonnal visszajelzést kapjanak az értékelés során - általában a benyújtás időpontjától számított 15 munkanapon belül.

Belépési követelmények

  • Legalább 2,2 kitüntető diplomát jelentő jelentős jogi tartalommal.
  • A nemzetközi hallgatóknak az IELTS 6.5-es nyelvi nyelvet meg kell követniük, minden egyes elemben legalább 6,0, vagy ezzel egyenértékű. http://www.lincoln.ac.uk/englishrequirements

modulok

Disszertáció (nemzetközi jog) (Core)

A disszertáció modul két elemet tartalmaz:

1. Kutatási módszerek (20%)

A disszertáció modul kutatási módszerei összesen négy kutatási tréninget (4 x 3 óra) tartalmaznak, amelyek közül kettő az őszi időszakban és két a tavaszi időszakban zajlik. A hallgatókat értekezés útján értékelik.

2. A disszertáció (80%)

Maga a disszertáció elkészítése lehetőséget ad a hallgató számára, hogy jelentős nemzetközi vizsgálati területet végezzen a nemzetközi jog egy kiválasztott területén (nemzetközi vagy nemzetközi magánjog vagy az uniós jog és kormányzás nemzetközi jogi vonatkozásai). Az értekezésben a hallgatók ötleteket dolgozhatnak ki a tanított modulokban vagy más, a nemzetközi joggal kapcsolatos kérdésekben.

A befejezett disszertációnak eredeti és független munkának kell lennie. A meglévő tudás összefüggésében mélyreható megértést, kritikus elemzést és eredeti gondolkodást, valamint általános tudományos és kommunikációs készségeket kell mutatnia. A disszertáció szükséges kutatásainak és írásának megteremtése tudományos lehetőséget biztosít a program során kifejlesztett kutatási készségek és prezentációs technikák alkalmazására.

Az EU belső piaci joga (opció)

Ez a modul célja az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására vonatkozó jog és politika alapelveinek bevezetése az Európai Unió belső piacán belül. Az Európai Unióban az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó jogszabályok és esetjog jelenlegi fejleményeit viszont értékelni kell; ahogy az integráció határai is. A modul arra is törekszik, hogy megvizsgálja a legutóbbi jogszabályi fejleményeket és az uniós polgárság kialakuló fogalmát, amely magában foglalja az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatának kritikus vizsgálatát.

A nemzetközi jog alapvető jogi alapjai (Core)

Ennek a modulnak az a célja, hogy bemutassa a diákokat egy olyan dinamikus jogterületre, amely a mai napig releváns a gyorsan változó világrendben. A nemzetközi jog elméleti és gyakorlati alkalmazásainak békés és nem békés környezetben történő vizsgálatával a modul bevezetője a nemzetközi jog kulcsfontosságú elveinek, és alapot biztosít a modulok számára a jogtudományi Master (LLM) nemzetközi jogát. A modul arra is törekszik, hogy lehetővé tegye a diákok számára, hogy kritikus megértést szerezzenek e jogterület hatásáról és működéséről azzal, hogy lehetőséget adnak arra, hogy az általuk tanultakat alkalmazzák a témákhoz.

Nemzetközi üzleti jog (opció)

Ez a modul két, a nemzetközi árukereskedelem szempontjából fontos tranzakcióra összpontosít - az áruk értékesítésére vonatkozó szerződések és a fuvarozási szerződések. Az áruk értékesítésével kapcsolatban az Egyesült Királyság az áruk értékesítési törvénye, az 1979. évi árukereskedelmi törvény („SGA”) vagy az 1980-as nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény („CISG”) tárgyát képezi. ). A fuvarozás vonatkozásában a fuvarozási szerződés különböző típusait, a tengeri árufuvarozás problémáit és a fizetési módokat veszi figyelembe.

Nemzetközi vállalatirányítás (opció)

Ez a modul arra törekszik, hogy a hallgatóknak alapos ismereteket teremtsen a vállalatirányítással kapcsolatos elméleti, jogi, gyakorlati és etikai kérdésekkel kapcsolatban, valamint befolyásolja a modern vállalatok irányítási struktúráját. Meg fogja vizsgálni az igazgatók, részvényesek, menedzsment, a vállalat és más belső és külső érdekeltek közötti kapcsolatokat. A hallgatóknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy megértsék a vállalatirányítás koncepcióját és az Egyesült Királyság és a nemzetközi vállalatirányítási kódexek végrehajtásának alapjait.

Nemzetközi büntető igazságszolgáltatás (opció)

A modul célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákok számára a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás eszméjének kritikus megértésére. A modul célja, hogy foglalkozzon a nemzetközi büntetőjog érvényesítésének alapvető kérdéseivel és alapelveivel és politikáival, figyelembe véve a nemzetközi büntetőbíróságok és bíróságok jogi és politikai környezetét. A kurzus középpontjában a nemzetközi bűncselekmények tartoznak, amelyek a jelenlegi nemzetközi bíróságok hatáskörébe tartoznak - azaz a háborús bűncselekmények, az emberiség elleni bűncselekmények, a népirtás és a kínzás -, valamint annak elemzése, hogy ezek az intézmények hatékonyak-e az igazságszolgáltatás érdekében. a béke a nemzetközi rendszeren belül.

Nemzetközi vitarendezés (opció)

A modul célja, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak arra, hogy megértsék a kortárs vitarendezés elméleti és gyakorlati kérdéseit, valamint a felek vagy leendő felek, különösen a kereskedelmi pártok által alkalmazott, taktikai döntéseket, amelyek vitákba vesznek vagy a tranzakcióból eredő vitákkal foglalkoznak. A bírósági vitarendezés (peres ügyek) kezelése során a modul elsősorban az ADR-re (alternatív vitarendezésre) összpontosít, különösen a tárgyalások, a közvetítés és a választottbíráskodás hatékonyságáról.

Nemzetközi Gazdasági és Beruházási Jog (Core)

Ennek a modulnak az a célja, hogy a hallgatók számára lehetőséget biztosítson arra, hogy kritikusan megértse a nemzetközi gazdaság működését és a nemzetközi befektetéseket támogató legfontosabb jogi kereteket. Az ilyen diákoknak lehetősége nyílik a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap (IMF), valamint a nemzetközi külföldi befektetések és multinacionális vállalatok jogi szerkezetének elemzésére. A modul célja tehát, hogy széles körű alapot nyújtson a diákok kritikai megértéséhez a nemzetközi gazdasághoz és ahhoz a módokhoz, ahogyan a nemzetközi gazdasági és befektetési jog érintheti a fejlődő országokat, az emberi jogokat és a környezetet.

Nemzetközi környezetvédelmi jog (opció)

Ez a modul a nemzetközi környezetvédelmi jog kidolgozását és működését vizsgálja, figyelembe véve különösen a törvény történelmi fejlődését, a többoldalú környezetvédelmi rendszerek kidolgozását és a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos növekvő igazságügyi figyelmet. A modul a környezeti degradációval kapcsolatos felelősség és felelősség kérdését is figyelembe veszi, mivel nemzetközi szinten foglalkozik vele.

Nemzetközi emberi jogok (Core)

Ennek a modulnak a célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákoknak a nemzetközi emberi jogok kritikus megértésére és az ilyen jogok fogalmának használatára a bizonyos normák tiszteletben tartásának előmozdítása és az egyének jogainak védelme érdekében. A modul magában foglalja a nemzetközi szervezetek (például az ENSZ) szerepének mérlegelését; regionális mechanizmusok (például az Emberi Jogok Európai Egyezménye); valamint a nemzetközi szabványok érvényesítése globális, regionális és hazai szinten.

Nemzetközi biztonsági és védelmi jog (opció)

Ez a modul a nemzetközi jog elméleti és gyakorlati alkalmazását vizsgálja a biztonsági és védelmi kontextusban. A program célja továbbá, hogy a hallgatók specializálódjanak a jus ad bellumban / az erőpálya használatában, és arra összpontosítsanak, hogy a nemzetközi jog olyan új nemzetközi fejleményekre reagáljon, mint például a biztonság új veszélyei és a konfliktus utáni újjáépítés fontossága. A modul lehetőséget nyújt arra, hogy kritikusan megértsék e jogterület hatását és működését, és alkalmazzák azt, amit a korszerű esettanulmányok és a témák számára tanultak.

Nemzetközi magánjog (opció)

Ez a modul a magánjogi szabályoknak a nemzetközi dimenzióval kapcsolatos ügyekben történő alkalmazását vizsgálja. Célja, hogy lehetővé tegye a diákok számára, hogy elemezzék a nemzetközi magánjog elméleti és gyakorlati alkalmazásait, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy kritikusan megértsék egy olyan tantárgyat, amely kiterjed az angol jogon és az EU-n túlmutatóan az egész világon a nemzeti jogrendszerekre. A modul különösen a szerződéses kötelezettségekkel és a kereskedelmi vitákkal kapcsolatos ügyekben a nemzetközi magánjog ügyére irányul.

Az EU mint globális szereplő: az EU külkapcsolati jogának (opció)

Ez a modul célja, hogy a hallgatók számára lehetőséget biztosítson arra, hogy betekintést nyerjen az Európai Unió (EU) nemzetközi szerepére és globális jelenlétére a növekvő számú területen a külkereskedelem szabályozásán túl. A modul kritikus és kontextuális elemzést nyújt az EU globális szereplő szerepének elemzésére, amely két fő részre tagolódik: az EU külkapcsolati jogának alkotmányos vonatkozásai és az EU külkapcsolati jogának érdemi vonatkozásai.

A modul az alábbi szakpolitikai területekre terjed ki: az EU közös kereskedelempolitikája, az európai szomszédságpolitika (ENP), az euro-mediterrán partnerség (EUROMED), az EU szerepe a globális humanitárius és fejlesztési tevékenységekben, valamint az EU közös kül- és Biztonsági politika (KKBP).

A Kereskedelmi Világszervezet Törvénye és Politikája (opció)

Ez a modul célja a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) hatályának, jogi alapelveinek, politikáinak és gyakorlatának bevezetése; hogy vizsgálja meg a WTO álláspontját és a nemzetközi kereskedelem szabályozását gazdasági, történelmi, politikai és társadalmi összefüggéseiben; és mérlegelje a GATT és a WTO alkotmányos rendelkezéseit, valamint vitarendezési rendszerének alakulását az idő múlásával. A regionális kereskedelmi blokkok, mint például az EU, a nemzetközi kereskedelemben és a WTO-ban betöltött szerepe kerül megvitatásra.

Karrier

Karrier és személyes fejlődés

Az LLM kurzusok a Lincoln Law School célja, hogy a hallgatók a lehetőséget, hogy dolgozzon ki egy szilárd alapkő a tudás és a készségek, hogy folytassa, vagy továbbfejleszteni pályafutásukat, legyenek azok a jogi gyakorlat, az üzleti vagy az ipar, dolgozik kormányzati vagy nemzetközi szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket vagy akadémiai szervezeteket.

A jogi pályára járók számára egyre nagyobb az igény az ügyvédek számára, akik a nemzetközi jog és a nemzetközi üzleti jog szükséges ismereteivel rendelkeznek ügyfeleik számára mind a tranzakciós, mind a peres ügyekben. Ez különösen igaz a multinacionális vállalatok és a több joghatósággal bíró ügyletekben és / vagy vitákban részt vevő gazdasági társaságoknál végzett munkában.

Hasonlóképpen, az LLM programaink célja, hogy felkészítsék a hallgatókat a szükséges tudással és készségekkel, amelyek szükségesek a transznacionális munka vállalaton belüli és iparági működéséhez. A nemzetközi gazdasági jog, a nemzetközi kereskedelemjog és a nemzetközi befektetési jog szempontjából szóban forgó jogi kérdések megértése különösen arra irányul, hogy megalapozza a pályafutást azoknak a cégeknek, akik vagy különböző joghatóságokba befektetnek vagy működnek, vagy amelyek erős kereskedelmi kapcsolatokat a befektetők vagy a vevők más országokban.

Számos kormányzati és nemzetközi szervezet, például az Egyesült Nemzetek Szervezete megkívánja a nemzetközi jogban és a nemzetközi üzleti jogban hátterűek szakértelmét. A Lincoln-i Jogi Iskolában erős jogászok állnak, számos szakértelemmel rendelkeznek a nemzetközi jog különböző aspektusaiban, és célja, hogy tökéletes képzési lehetőséget biztosítson az ilyen jellegű karriert kereső ügyvédek számára.

A jogtudományi iskola is különösen erős alapot nyújt bármely olyan diák számára, amely fejlődik vagy karriert kíván kialakítani a nemzetközi kérdésekben tevékenykedő nem kormányzati szervezetek valamelyikében. Ez annak az egyedi szakértelemnek tudható be, amelyet az iskola tagjai a nemzetközi emberi jogi törvények, a nemzetközi környezetvédelmi jog és a nemzetközi jogi kérdések területén általában magukban foglalnak.

Végül az akadémiai karriereket keresõ diákok számára az általunk kínált LLM programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy olyan földi alapokat fejlesszenek ki, akik egy MPhil vagy Ph.D. tanulmányok folytatására törekednek.

Bármelyik pályafutását is követheti, a Lincoln Law School University of Lincoln megrendezésre kerülő pályafutás-tanácsadási szolgáltatással együttműködve együttműködik veled, hogy maximalizálja a potenciálját, és arra törekszik, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy elérje céljait .

díjak

Egyéb költségek

Minden egyes kurzus esetében előfordulhat, hogy további költségek fedezhetők fel. Ezek lehetnek a szükséges ruházat, anyagok vagy berendezések tekintetében. Néhány kurzus lehetőséget kínál Önnek terepmunka vagy terepmunka elvégzésére. Amennyiben kötelező, az utazási és szállásköltséget az egyetem fedezi, és így a díj tartalmazza. Amennyiben ezek opcionálisak, általában Önnek kell fizetnie a saját közlekedési, szállás- és általános költségeit.

Ami a tankönyveket illeti, az egyetem biztosítja azokat a hallgatókat, akik egy átfogó olvasmánylistára iratkoznak fel, és meg fogja találni, hogy kiterjedt könyvtárunk rendelkezik az alapvető szövegek anyagi vagy virtuális verzióival, amelyeket el kell olvasnia. Azonban előnyösebb lehet ezeknek megvásárlása magának, és Ön felelős lesz e költségért.

Tandíj

* Oktatási év szeptember-július

** A jogosultság függvényében

Kölcsönök

Az Egyesült Királyságban a 2016-17-es tanévtől kezdődően bevezetésre kerül a posztgraduális hitelek új rendszere. Az új rendszer keretében az egyének 10 ezer font erejéig tudnak hitelt szerezni egy támogatható posztgraduális mesterképzés elvégzésére.

Posztgraduális kölcsönök

A magánszemélyek képesek lesznek pályázni, hogy legfeljebb 10 000 fontot kölcsönözzenek egy támogatható posztgraduális mesterképzés elvégzéséhez.

Posztgraduális Taster Days

  • 2017. október 18., Szerda
  • 2018. február 21., szerda
  • 2018. április 7., szombat
  • 2018. június 6., szerda
  • 2018. július 4., szerda

ösztöndíjak

Mint posztgraduális hallgató, a fent felsoroltakon túl ösztöndíjakra is jogosult lehet.

Útmutató a részmunkaidős posztgraduális díjakhoz

A szabványos Mester által oktatott program befejezéséhez 180 kreditpontot kell teljesítenie.

A teljes munkaidős hallgatók teljes körűen számlázásra kerülnek a programra a kezdeti beiratkozáskor.

A részmunkaidős hallgatók részére minden egyes hitelpont befizetett tandíjat fizetnek. A részmunkaidős díjak kiszámításához szorozza meg a kreditpontonként a részmunkaidős díjat az adott tanéven belül teljesítendő kreditek számával. Ez rendszerint 60 és 90 kreditpont között van.

Például, ha a programonkénti hitelezési díj 38 font, és beiratkozik 60 kreditre, akkor az adott tanévre fizetendő tandíj 2280 font.

Az ezen az oldalon található információk 2017. október 24-én helyesek. A legfrissebb kurzusinformációkért látogasson el a https://www.lincoln.ac.uk/home/course/intlawml/ webhelyre.

Utoljára frissítve Május 2019

Az iskoláról

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities.

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities. Kevesebb